Sončno energijo, ki jo s sevanjem prejmemo na Zemljo, lahko izkoriščamo na tri načine:

1.  S  solarnimi sistemi  za ogrevanje in osvetljevanje prostorov  –  pasivna izraba. Pomeni rabo  primernih  gradbenih  elementov  (okna,  sončne  stene,  steklenjaki  ipd.)  za  ogrevanje  stavb,  osvetljevanje in prezračevanje prostorov.

2.  S  sončnimi  kolektorji  za  pripravo  tople  vode  in  ogrevanje  prostorov  –  aktivna  izraba.  Pomeni rabo sončnih kolektorjev, v katerih se segreje voda za pripravo tople vode ali zrak  za ogrevanje prostorov.

3.  S  sončnimi  celicami  za  proizvodnjo  električne  energije  –  fotovoltaika.  Gre  za  pretvorbo  sončne energije neposredno v električno energijo preko sončnih celic. Proces pretvorbe je  čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije.

Izkoriščanje  sončne  energije  ima  svoje  prednosti  in  slabosti.  Deloma  smo  jih  predstavili  ţe  v  poglavju  Obnovljivi  viri  energije,  nekatere  prednosti  in  slabosti  s  pridobljenim  znanjem  dopolnjujemo v tem poglavju. Prednosti izkoriščanja sončne energije so:
–  proizvodnja električne energije iz fotovoltaičnih sistemov je okolju prijazna,
–  izkoriščanje sončne energije ne onesnaţuje okolja,
–  proizvodnja in poraba sta na istem mestu,
–  fotovoltaika omogoča oskrbo z električno energijo odročnih področij in oddaljenih naprav

Slabosti izkoriščanja sončne energije:
–  teţave  pri  izkoriščanju  sončne  energije  zaradi  različnega  sončnega  obsevanja  posameznih  lokacij,
–  cena  električne  energije,  pridobljene  iz  sončne  energije,  je  veliko  draţja  od  tiste, proizvedene iz tradicionalnih virov.