S pomočjo kompresorja se hladilnemu sredstvu v plinastem (uparjenem) stanju zvišuje tlak in s tem temperatura.

Naloga kompresorja je, da upari hladilno sredstvo v uparjalniku in ga z ustreznim tlakom pošlje v kondenzator. Tlak hladilnega sredstva mora dvigniti na nivo, kjer bo temperatura kondenzacije višja od temperature ogrevanega medija.

Kompresor bi lahko primerjali s človeškim srcem. Srce, ki črpa kri po telesu, kompresor pa hladilno sredstvo po plinskem sistemu.

Energija, ki jo potrebujemo za ustvarjanje tlaka, je v večini primerov električna.


Ločimo več vrst kompresorjev, ki imajo različne načine poteka kompresije:

  • batni kompresor,
  • rotacijski kompresor (angl. rotary),
  • spiralni kompresor (angl. scroll),
  • vijačni kompresor in
  • turbo kompresor.

V preteklosti so se v proizvodnji toplotnih črpalk zrak-voda uporabljali izključno batni kompresorji, ki sojih danes popolnoma nadomestili rotacijski kompresorji. Ti se vgrajujejo v vse vrste toplotnih črpalk, neodvisno od vira toplote.

Batni kompresorji

Njihovo delovanje temelji na gibanju bata, ki stiska hladivo v valju.

Hladivo vstopa v valj, ko je bat v spodnji točki, in izstopa, ko je bat v zgornji točki. Batni kompresorji se najpogosteje uporabljajo pri toplotnih črpalkah za pripravo sanitarne vode.

Rotacijski kompresorji

Rotacijski kompresorji imajo zelo široko področje uporabe. Poleg uporabe v sanitarnih toplotnih črpalkah, se jih uporablja v sušilnih strojih za doseganje boljšega izkoristka, v prezračevalnih in klimatskih napravah in tudi v nekaterih ogrevalnih toplotnih črpalkah.

Rotacijski kompresor stiska hladivo z rotacijskim valjčkom v cilindru. Valjček se ekscentrično vrti okoli osi, tako daje ves čas del valjčka v stiku s steno cilindra. Palica, ki je pritrjena na vzmet, je prav tako ves čas v stiku z valjčkom. Tako dobimo dva ločena prostora, ki se jima ves čas spreminja volumen.

Spiralni (Scroll) kompresorji

Spiralni ali angleško Scroll kompresorji se uporabljajo v vseh vrstah ogrevalnih toplotnih črpalk. Ti kompresorji imajo dve spirali, fiksirano in vrtečo.

Hladilno sredstvo (plin) se stiska med obema spiralama proti sredini, kjer je tudi izstop plina. Vrteča spirala se ne vrti okoli svoje osi, ampak kroži in s tem stiska plin. Ta vrsta kompresorjev ima daljšo življenjsko dobo.