Slovenija leţi v zmerno toplem pasu  na 46°  SGŠ in spada v zmerno toplo vlaţno  podnebje (Kajfeţ  –  Bogataj  s  sod.,  1999).  Prehodna  lega  med  Jadranskim  morjem,  celinsko  Panonsko  niţino  in  Alpami povzroča mešanje različnih podnebnih vplivov. Zaradi tega so običajno vsi meseci v letu  pribliţno enakomerno namočeni (enak deleţ oblačnih dni v vseh letnih časih).

Podrobnejši  podatki  za  posamezne  kraje  v  Sloveniji  kaţejo  na  to,  da  imajo  največ  povprečne  oblačnosti  v  Ljubljani,  najmanj  pa  v  Portoroţu,  kjer  imajo  tudi  največje  število  ur  sončnega  obsevanja.

Za  izračun  osončenosti  (energija  globalnega  sevanja  ali  trajanje  obsevanja)  je  najpomembnejši  podatek trajanje sončevega obsevanja na izbrani lokaciji, upoštevamo pa še absorpcijo in razpršitev.  Solarno energijo običajno podajamo kar v poenostavljeni obliki, in sicer v ekvavilentu ur sevanja  sončne  svetlobe.  Jasna  sončna  svetloba  ustreza  moči  okoli  1000  W/m 2 ,  torej  je  ena  ura  sončne  svetlobe  enaka  1  kWh/m 2 .  Takšna  energija  ustreza  poletnim  pogojem  ob  jasnih  sončnih  dneh  na  površini 1 m 2 , ki leţi pravokotno glede na valovanje sončne svetlobe (Šrot, 2007).

Kot nam prikazujejo naslednje slike, je pomladi najdaljše trajanje sončnega obsevanja na obali in v  SV  Sloveniji  med  Mursko  Soboto  in  Halozami.  Večji  del  Slovenije  prejme  med  480  in  520  ur  globalnega sevanja sončne energije. Poleti se razlike v trajanju obsevanja še povečajo, tako prejme  gorski  svet  med  550  in  700  ur,  medtem  ko  obala  tudi  do  860  ur  sončnega  obsevanja.  Osrednja  Slovenija poleti prejme med 740 in 780 ur. Jeseni pa je trajanje sončnega obsevanja najkrajše ravno v dolinah, kotlinah osrednje Slovenije (350 do 400 ur), saj tam pogosto (tako kot pozimi) nastaja  radiacijska megla zaradi temperaturnega obrata. Najdaljše obsevanje je na Primorskem (med 440 in  480 urami). Pozimi je največ sončnega obsevanja v gorskem svetu (nad 400 ur), sledi Primorska,  najkrajše trajanje pa je v kotlinah, ravninah in dolinah osrednje  in SV Slovenije (pod 360 urami) (ARSO, 2010)

image

image

image

image

image