Prostorska porazdelitev povprečne letne temperature  zraka  sledi reliefu Slovenije. Najtopleje je na  Obali, v Vipavski dolini in v Brdih, kjer povprečna letna temperatura preseţe 12 °C. Topleje (od 10  do 12  °C) je tudi v ostali Primorski regiji in v niţinah vzhodne Slovenije, medtem ko je v niţjih  predelih  osrednje  Slovenije  in  njeni  okolici  povprečna  letna  temperatura  med  8  in  10  °C.

Najhladneje je v gorah, kjer na najvišjih vrhovih povprečna letna temperatura ne preseţe 0  °C. Za  temperaturo  zraka v Sloveniji je značilen dnevni in sezonski potek. Najvišje dnevne temperature so  običajno  zabeleţene  okoli  14.  ure,  najniţje  tik  pred  sončnim  vzhodom.  Najtoplejši  mesec  je običajno  julij,  v  gorah  avgust,  najhladnejši  pa  januar,  v  gorah  pa  običajno  februar.  Največje  amplitude  dnevnega  (razlike  med  minimalno  in  maksimalno  dnevno  temperaturo)  in  sezonskega  nihanja temperature so značilne za kraje s celinskim podnebjem, torej za vzhodno Slovenijo.

image