Toplota podtalnice je za izkoriščanje s toplotno črpalko zelo ugoden energetski vir. Njena prednost je sorazmerno konstanten temperaturni nivo na pribliţno 6 °C do 10 °C. Sistemi s podtalnico so odprti sistemi (kot izmenjevalec toplote izkoriščajo stalen dotok podzemne vode), zato je najniţja temperatura vode, ki jo še lahko uporabljamo, 3 °C, praviloma pa je izkoriščanje gospodarno, če njena temperatura ni niţja od 6 °C. Pri nas v glavnem uporabljamo podtalnico s temperaturo 8 do 12 °C.